لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان
10012656000 خدمات شهرسازی
خدمات سامانه عوارض خودرو پرداخت عوارض خودرو
13052648000 ارائه خدمات حمل و نقل عمومی شهری
17062664000 ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر
نتیجه ای یافت نشد
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی